Logo and Visual Identity for Viadukt Karlín (concept)

Logo a vizuální identita pro Viadukt Karlín (koncept)

The visual identity of Viadukt Karlín interprets its history and symbolizes connection through the Czech railway network. The logo, inspired by the shape of the viaduct, ensures a distinctive identity and reinforces its memory footprint. The design reflects the historical and technical significance of the viaduct and presents its role as a link between places and communities. The logo's flexibility allows for application across various media, contributing to effective brand presentation. The depiction of the railway network symbolizes both physical and community connections, opening doors to a wide range of activities, from cultural to commercial. The visual identity of Viadukt Karlín connects generations, cultural groups, and social strata, fostering interaction among residents, visitors, entrepreneurs, and artists, thus creating a connected community and a center of creativity.

Vizuální identita Viaduktu Karlín interpretuje jeho historii a symbolizuje propojení pomocí železniční sítě ČR. Logo, inspirované tvarem viaduktu, zajišťuje výraznou identitu a posiluje paměťovou stopu. Design odráží historický a technický význam viaduktu a představuje jeho roli jako spojnice mezi místy a komunitami. Flexibilita loga umožňuje aplikaci napříč médii, což přispívá k efektivní prezentaci značky. Vyobrazení železniční sítě symbolizuje fyzické i komunitní propojení, otevírá dveře pro široké spektrum aktivit, od kulturních po komerční. Vizální identita Viaduktu Karlín propojuje generace, kulturní skupiny a sociální vrstvy, podporuje interakci obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a umělců, čímž vytváří propojenou komunitu a centrum kreativity.

Client: Hlavní město Praha
Designer: Radek Moravec
Year: 2024

EN | CZ