Logo and Visual Identity for Trinity Bank

Logo a vizuální identita pro Trinity Bank

The visual identity of Trinity Bank was created based on the company's values, which are reflected in the elements forming the bank's overall visual style. The dominant element is an upward-pointing arrow, symbolizing growth, victory, and success. The shape of the arrow can also be interpreted as a roof, symbolizing protection. The arrow also forms the stem of the main letter "T" in the logo. This design of the letter "T" can be interpreted as a symbol of balance, representing stability. For Trinity Bank, I chose a traditional and elegant serif font. The primary color is gold, symbolizing success and wealth, complemented by silver and bronze, forming a winning tricolor. This combination is unique and easily memorable in the banking sector.

Vizuální identita Trinity Bank byla vytvořena na základě hodnot společnosti, které se promítají do prvků tvořících vizuální styl banky. Dominantním prvkem je šipka směřující nahoru, symbolizující růst, vítězství a úspěch. Tvar šipky lze také vyložit jako střechu, která symbolizuje ochranu. Šipka tvoří i dřík hlavního písmena „T“ v logu. Takto zpracované písmeno „T“ si lze interpretovat jako symbol váhy, představující stabilitu. Pro Trinity Bank jsem zvolil tradiční a elegantní serifové písmo. Primární barvou je zlatá, symbolizující úspěch a bohatství, doplněná stříbrnou a bronzovou barvou, tvořící vítěznou trikoloru. Tato kombinace je v bankovním sektoru unikátní a snadno zapamatovatelná.

Client: Trinity Bank
Designer: Radek Moravec
Year: 2024

EN | CZ